Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Zasady na egzaminie maturalnym

Zasady na egzaminie maturalnym
 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę
  zakaźną.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w
  warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną małą butelkę z wodą.
 4. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego
  egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między
  egzaminami.
 5. Obowiązuje zakaz spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 6. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co
  najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 7. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub
  wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów
  zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie
  całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
 8. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po
  zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć
  usta i nos, kiedy:
   podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
   wychodzi do toalety
   kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 9. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić
  zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest
  wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 10. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć
  zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku
  egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc
  (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie
  egzaminu w danej sali).
 11. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi
  zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji
  tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.
 12. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego
  długopisu.
 13. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na
  15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15
  minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem
  egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 14. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych,
  maskotek.
 15. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora.
  Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 16. Przed skorzystaniem z materiału egzaminacyjnego ( słownika) należy zdezynfekować ręce płynem
  dezynfekującym.
 17. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek
  szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli
  zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.
Data dodania: 2020-06-07 19:02:15
Data edycji: 2020-06-07 19:02:52
Ilość wyświetleń: 454

Anonimowa skrzynka na sygnały

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej udostępniamy Państwu od maja anonimową skrzynkę na sygnały.
Więcej informacji

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej