Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Program stypendialny

STYPENDIA NAUKOWE

I. Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Dla ucznia szkoły średniej, kończącej się maturą, ale nie dla absolwenta.
Warunki jakie musi spełniać kandydat:
- Osiągnął najwyższą średnią ocen na dany typ szkoły - średnia ocen minimum 4,75;
- lub wykazał się szczególnymi uzdolnieniami, w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej celujące stopnie, a z pozostałych przedmiotów stopnie co najmniej dobre.

Procedura:
1. Kandydatów typuje samorząd uczniowski, przedstawia wniosek radzie szkoły w przypadku jej braku, radzie pedagogicznej uzasadniając decyzję przedstawiając dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia.
2. Wychowawca klasy dostarcza dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia.
3. Kandydatury uczniów przedstawiane są na klasyfikacyjnej radzie pedagogicznej.
4. Rada Pedagogiczna na mocy uchwały zatwierdza kandydatury, po jednej z danego typu szkoły.
5. Zatwierdzoną kandydaturę dyrektor szkoły przedstawia Kuratorowi Oświaty.
6. Stypendium przyznawane jest na okres 1 roku szkolnego /10 miesięcy/.
Dodatkowe informacje: www.men.gov.pl

II. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej.

Dla uczniów szkół średnich, także dla absolwentów.
Stypendia te nie dotyczą osiągnięć sportowych i artystycznych.
Warunki jakie musi spełniać kandydat:
- Jest laureatem międzynarodowej i krajowej olimpiady przedmiotowej lub turnieju;
- Jest laureatem konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję lub stowarzyszenie naukowe;
- Uzyskał celujące i bardzo dobre wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
- Uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne nie niższe niż dobre.

Procedura:
1. Wniosek o przyznanie stypendium składa Rada Pedagogiczna do Kuratora Oświaty, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły/ Rady Rodziców.
2. Wychowawca kompletuje dokumentację potwierdzającą osiągnięcia ucznia, którą dostarcza się do wniosku wysyłanego do Kuratorium.
Dodatkowe informacje: www.men.gov.pl

III. Stypendia Rady Powiatu Żarskiego.

O stypendium I stopnia może otrzymać uczeń i student I roku studiów dziennych - absolwent szkoły, dla której organem prowadzącym jest Powiat Żarski oraz uczeń szkół dla młodzieży i student I roku studiów dziennych - absolwent szkół dotowanych przez powiat żarski pod warunkiem:
1) w dziedzinie nauki, jeżeli w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium został laureatem lub finalistą międzynarodowej albo krajowej olimpiady przedmiotowej na szczeblu centralnym i nie otrzymuje za te osiągnięcia innego rodzaju stypendium.
2) w dziedzinie kultury i sztuki, jeżeli w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium został laureatem międzynarodowej albo krajowej na szczeblu centralnym: olimpiady, turnieju, konkursu i nie otrzymuje za te osiągnięcia innego rodzaju stypendium.
3) w dziedzinie sportu, jeżeli w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium został medalistą międzynarodowych albo krajowych mistrzostw sportowych w dyscyplinach objętych krajowym systemem współzawodnictwa sportowego i nie otrzymuje za te osiągnięcia innego rodzaju stypendium.
4) w dziedzinie nauki zawodu, jeżeli w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium został laureatem lub finalistą międzynarodowej albo krajowej: olimpiady, turnieju, konkursu na szczeblu centralnym w dziedzinie związanej z nauką zawodu w zasadniczej szkole zawodowej, technikum i technikum uzupełniającym i nie otrzymuje za te osiągnięcia innego rodzaju stypendium.
Stypendium Rady Powiatu Żarskiego II stopnia może otrzymać uczeń i student I roku studiów dziennych - absolwent szkoły, dla której organem prowadzącym jest Powiat Żarski oraz uczeń szkół dla młodzieży i student I roku studiów dziennych - absolwent szkół dotowanych przez powiat żarski pod warunkiem:
1) w dziedzinie nauki, jeżeli w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium został laureatem olimpiady przedmiotowej, turnieju lub konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim w dziedzinie nauki i nie otrzymuje za te osiągnięcia innego rodzaju stypendium.
2) w dziedzinie kultury i sztuki, jeżeli który w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium został finalistą krajowej albo laureatem wojewódzkiej: olimpiady, turnieju, konkursu w dziedzinie kultury i sztuki i nie otrzymuje za te osiągnięcia innego rodzaju stypendium.
3) w dziedzinie sportu:
a) jeżeli w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium został finalistą międzynarodowych albo krajowych zawodów sportowych w dyscyplinach objętych krajowym systemem współzawodnictwa sportowego i nie otrzymuje za te osiągnięcia innego rodzaju stypendium.
b) w sportach drużynowych stypendium może otrzymać do 3 zawodników zespołu, który zajął miejsce medalowe w zawodach sportowych w ramach Ogólnopolskiego Współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży na poziomie ponadwojewódzkim i nie otrzymuje za te osiągnięcia innego rodzaju stypendium.
4) w dziedzinie nauki zawodu:
a) jeżeli w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium został finalistą lub laureatem: olimpiady, turnieju, konkursu w dziedzinie związanej z nauką zawodu w zasadniczej szkole zawodowej, technikum i technikum uzupełniającym o zasięgu co najmniej wojewódzkim i nie otrzymuje za te osiągnięcia innego rodzaju stypendium.
b) przewiduje się również możliwość złożenia przez dyrektora szkoły, jednego wniosku o Stypendium Rady Powiatu Żarskiego II stopnia dla absolwenta, który uzyskał najwyższą średnią w ostatnim roku nauki oraz na egzaminie potwierdzającym otrzymanie kwalifikacji zawodowych i nie otrzymuje za te osiągnięcia innego rodzaju stypendium. Warunkiem uzyskania w/w stypendium jest kontynuacja przez stypendystę nauki zawodu podczas całego czasu pobierania stypendium.
Stypendium Rady Powiatu Żarskiego I lub II stopnia może otrzymać uczeń i student I roku studiów dziennych, który uzyskał pozytywne wyniki klasyfikacji końcoworocznej w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium lub co najmniej pozytywne wyniki w nauce wg indywidualnego programu lub toku nauki.
Umotywowany wniosek o przyznanie stypendium, poparty uchwałą Rady Pedagogicznej i zgłoszeniem wychowawcy (opiekuna, nauczyciela, instruktora, trenera lub rodzica) składa do Zarządu Powiatu Żarskiego dyrektor szkoły lub placówki oświatowo-wychowawczej, której uczniem jest kandydat do stypendium, do dnia 30 września danego roku.
Dodatkowe informacje: powiat.zarski.sisco.info 

Data dodania: 2019-02-21 13:01:09
Ilość wyświetleń: 1155

Anonimowa skrzynka na sygnały

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej udostępniamy Państwu od maja anonimową skrzynkę na sygnały.
Więcej informacji

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej