Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

RODO

Szkoła przygotowana do RODO


Szanowni Rodzice!


Zgodnie z postanowieniami Ogólnego Rozporządzania o Ochronie Danych Osobowych (RODO), Szkoła ma obowiązek przekazać rodzicom, opiekunom prawnym uczniów informację dotyczącą zasad i celów przetwarzania danych osobowych. Naszym celem jest zapewnienie Państwa o tym, że dane Państwa dzieci są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami prawa. Szkoła przetwarza także wizerunek uczniów, rodziców, opiekunów prawnych, do celów funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w zakresie bezpieczeństwa i porządku.
Pełna treść Klauzuli informacyjnej znajduje się w zakładce RODO na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń. Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie danych osobowych innej osoby (w tym ucznia) wymaga uzyskania zezwolenia osoby, której dane są rozpowszechniane lub zezwolenia rodzica lub opiekuna prawnego.


                                                                                                                                                                                                                                                                 Dyrektor szkoły

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:
 
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych im. Władysłąwa Reymonata w Lubsku
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod.ziemba@gmail.com, lub telefonicznie 512247566
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
· obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
· zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
· zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
· umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 
Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.
 
1. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
2. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
3. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
· dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
· sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
· usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
· ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
· przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
· prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
· cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
· wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 
1. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.
2. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.
 
 
Data dodania: 2019-03-13 08:47:16
Data edycji: 2019-09-19 11:42:20
Ilość wyświetleń: 1026

Anonimowa skrzynka na sygnały

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej udostępniamy Państwu od maja anonimową skrzynkę na sygnały.
Więcej informacji

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej