Kierunki kształcenia dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 znajdują się w zakładce "Rekrutacja".

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Kształcenie

Szkoła posiada zestawy programów nauczania opracowane dla każdego oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nauczyciele realizują obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodzie w oparciu o programy dopuszczone do użytku szkolnego lub tworząc własne programy nauczania.

Nauczyciele języków obcych w szkołach zawodowych dbają o to, aby uczniowie przyswoili sobie podstawowy zasób terminów i pojęć charakterystycznych dla zawodu.

Środowisko, z którego pochodzi młodzież kształcąca się w naszym zespole szkół jest zróżnicowane. Zdecydowana większość uczniów pochodzi ze wsi.

Sytuacja materialna wielu rodzin jest trudna. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest bezrobocie i niskie kwalifikacje części rodziców uczniów.

Emigracja rodziców w celach zarobkowych za granicę powoduje zagrożenie poczucia bezpieczeństwa wśród dojrzewającej młodzieży. Niewielkie zarobki opiekunów i brak perspektyw życiowych bywają często powodem porzucania szkoły.

Zaniedbania środowiskowe są przyczyną niskiej motywacji do nauki. Do szkoły uczęszcza także młodzież, która swoją lepszą przyszłość upatruje w szybko podjętej pracy zarobkowej. Zaraz po zakończeniu edukacji szkolnej planuje podjęcie pracy (często za granicą) w celu podwyższenia standardu życia. Kolejna grupa młodzieży podejmuje pracę dorywczą bądź w ciągu roku szkolnego , bądź w trakcie wakacji.

Dzieje się tak z powodu niedostatków finansowych lub niewielkiego znaczenia wykształcenia w ich systemie wartości. Uczniowie uczęszczający do technikum często posiadają lepszą sytuację materialną, są bardziej zmotywowani do dłuższego procesu kształcenia, planują kontynuowanie edukacji na studiach wyższych.

Dbamy o to, aby praktyki zawodowe naszych uczniów odbywały się w dobrze wyposażonych zakładach pracy. Szkoła troszczy się o rozwój bazy dydaktycznej i tworzy warunki do podnoszenia kompetencji swoich uczniów w oparciu o środki dydaktyczne, przy wsparciu dobrze przygotowanej i wykształconej kadry pedagogicznej.

Nauczyciele zawodu zwracają uwagę na rozwój takich cech jak samodzielność, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole. Wychowawcy uświadamiają swoim podopiecznym konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji, aby zwiększyć swoje szanse na współczesnym, trudnym i wymagającym, rynku pracy. Zachęcają uczniów do udziału w dodatkowych zajęciach, kursach i szkoleniach organizowanych w szkole w ramach projektów unijnych.

Tworzymy warunki do rozwoju każdemu uczniowi.

Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych opracowane są specjalne procedury, zgodnie z którymi nauczyciele dostosowują formy i metody pracy oraz przedmiotowe systemy oceniania tak, aby każdy młody człowiek mógł osiągać wyniki na miarę swoich możliwości.

Uczniowie o specjalnych potrzebach są pod stałą opieką pedagoga szkolnego.

W codziennej pracy z uczniami nauczyciele stosują aktywizujące metody nauczania, korzystają z nowoczesnych środków dydaktycznych, wykorzystują technologię informacyjną. Jesteśmy szkołą ponadgimnazjalną, która wprowadziła ocenianie kształtujące.

Nauczyciele systematycznie diagnozują osiągnięcia swoich podopiecznych, wykorzystując gotowe testy przygotowywane przez wydawnictwa, CKE i OKE, a także dzięki odbytym szkoleniom i kursom potrafią tworzyć własne testy (również multimedialne).

Systematyczne diagnozowanie osiągnięć uczniów i monitorowanie wyników egzaminów i wyników klasyfikacji pozwala na stałe doskonalenie programów nauczania, form i metod pracy oraz Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.  

Data dodania: 2019-02-21 12:46:03
Data edycji: 2019-02-21 12:46:37
Ilość wyświetleń: 271

Anonimowa skrzynka na sygnały

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej udostępniamy Państwu od maja anonimową skrzynkę na sygnały.
Więcej informacji

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook