Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Kształcenie

Szkoła posiada zestawy programów nauczania opracowane dla każdego oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nauczyciele realizują obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodzie w oparciu o programy dopuszczone do użytku szkolnego lub tworząc własne programy nauczania.

Nauczyciele języków obcych w szkołach zawodowych dbają o to, aby uczniowie przyswoili sobie podstawowy zasób terminów i pojęć charakterystycznych dla zawodu.

Środowisko, z którego pochodzi młodzież kształcąca się w naszym zespole szkół jest zróżnicowane. Zdecydowana większość uczniów pochodzi ze wsi.

Sytuacja materialna wielu rodzin jest trudna. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest bezrobocie i niskie kwalifikacje części rodziców uczniów.

Emigracja rodziców w celach zarobkowych za granicę powoduje zagrożenie poczucia bezpieczeństwa wśród dojrzewającej młodzieży. Niewielkie zarobki opiekunów i brak perspektyw życiowych bywają często powodem porzucania szkoły.

Zaniedbania środowiskowe są przyczyną niskiej motywacji do nauki. Do szkoły uczęszcza także młodzież, która swoją lepszą przyszłość upatruje w szybko podjętej pracy zarobkowej. Zaraz po zakończeniu edukacji szkolnej planuje podjęcie pracy (często za granicą) w celu podwyższenia standardu życia. Kolejna grupa młodzieży podejmuje pracę dorywczą bądź w ciągu roku szkolnego , bądź w trakcie wakacji.

Dzieje się tak z powodu niedostatków finansowych lub niewielkiego znaczenia wykształcenia w ich systemie wartości. Uczniowie uczęszczający do technikum często posiadają lepszą sytuację materialną, są bardziej zmotywowani do dłuższego procesu kształcenia, planują kontynuowanie edukacji na studiach wyższych.

Dbamy o to, aby praktyki zawodowe naszych uczniów odbywały się w dobrze wyposażonych zakładach pracy. Szkoła troszczy się o rozwój bazy dydaktycznej i tworzy warunki do podnoszenia kompetencji swoich uczniów w oparciu o środki dydaktyczne, przy wsparciu dobrze przygotowanej i wykształconej kadry pedagogicznej.

Nauczyciele zawodu zwracają uwagę na rozwój takich cech jak samodzielność, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole. Wychowawcy uświadamiają swoim podopiecznym konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji, aby zwiększyć swoje szanse na współczesnym, trudnym i wymagającym, rynku pracy. Zachęcają uczniów do udziału w dodatkowych zajęciach, kursach i szkoleniach organizowanych w szkole w ramach projektów unijnych.

Tworzymy warunki do rozwoju każdemu uczniowi.

Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych opracowane są specjalne procedury, zgodnie z którymi nauczyciele dostosowują formy i metody pracy oraz przedmiotowe systemy oceniania tak, aby każdy młody człowiek mógł osiągać wyniki na miarę swoich możliwości.

Uczniowie o specjalnych potrzebach są pod stałą opieką pedagoga szkolnego.

W codziennej pracy z uczniami nauczyciele stosują aktywizujące metody nauczania, korzystają z nowoczesnych środków dydaktycznych, wykorzystują technologię informacyjną. Jesteśmy szkołą ponadgimnazjalną, która wprowadziła ocenianie kształtujące.

Nauczyciele systematycznie diagnozują osiągnięcia swoich podopiecznych, wykorzystując gotowe testy przygotowywane przez wydawnictwa, CKE i OKE, a także dzięki odbytym szkoleniom i kursom potrafią tworzyć własne testy (również multimedialne).

Systematyczne diagnozowanie osiągnięć uczniów i monitorowanie wyników egzaminów i wyników klasyfikacji pozwala na stałe doskonalenie programów nauczania, form i metod pracy oraz Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.  

Data dodania: 2019-02-21 12:46:03
Data edycji: 2019-02-21 12:46:37
Ilość wyświetleń: 565

Anonimowa skrzynka na sygnały

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej udostępniamy Państwu od maja anonimową skrzynkę na sygnały.
Więcej informacji

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej